Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden italiechalet.nl

*Tijdelijke maatregel in verband met Covid-19:

U mag zonder kosten annuleren tot 14 dagen voor de aankomstdatum indien op dat moment door de Nederlandse overheid voor uw reisbestemming een negatief reisadvies geldt met code Oranje of code Rood!

Artikel 1: Algemeen

1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen bij ItalieChalet.

2. Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.

3. Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar/eigenaren van het te huren vakantiehuis/chalet.

4. Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar of camping aangewezen contactpersoon ter plaatse.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

1. Reserveren van een vakantiewoning geschiedt via internet.

2. Bij een internet reservering komt de huurovereenkomst tot stand nadat ItalieChalet de boeking per Email heeft bevestigd.

3. Deze manieren van reserveren zijn definitief en bindend, d.w.z dat bij annulering, annuleringskosten zijn verschuldigd.

Artikel 3: Betaling

1. Uiterlijk 3 dagen na de reserveringsdatum dient de aanbetaling van het totale huurbedrag op de bankrekening van ItalieChalet te zijn betaald.

2.De resterende huursom dient op de bankrekening van ItalieChalet te zijn overgemaakt uiterlijk 8 weken voor aankomstdatum.

3. Bij reservering minder dan 8 weken vóór aankomstdatum dient het gehele huurbedrag direct na ontvangst van het reserveringsformulier te worden voldaan.

4. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zendt ItalieChalet een herinnering. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na datum van de herinnering nog niet in bezit is van ItalieChalet, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. ItalieChalet brengt dan annuleringskosten als omschreven in artikel 8 van deze voorwaarden in rekening.

Artikel 4: Bijkomende kosten

Borg voor de elektronische sleutel welke toegang geeft tot de camping moet aan de campingeigenaar worden voldaan bij aankomst. Deze borg wordt bij vertrek bij inlevering van de sleutels gerestitueerd door de campingeigenaar.

Artikel 5: Voor vertrek

1. Na afloop van het verblijf dient het chalet altijd bezemschoon opgeleverd te worden.

2. Woonkamer, slaapkamers, badkamer, keuken en veranda dienen netjes te worden opgeleverd.

3. Serviesgoed met toebehoren dient schoon terug in de kasten geplaatst te worden.

4. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats teruggezet te worden.

5. De verhuurder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien aan het vorenstaande geen gehoord wordt gegeven.

Artikel 6: Bed linnengoed

Linnengoed dient u zelf mee te nemen (lakens en handdoeken). Beddengoed (dekbedden en kussens) is aanwezig. Eventueel kunt u bij de camping linnengoed huren. Na het reserveren ontvangt u in de bevestigingsmail uitleg hierover.

Artikel 7: Wijzigingen door huurder

Indien uw boeking wijzigt binnen 8 weken voor aankomst zijn de annuleringsbepalingen van artikel 8 van toepassing.

Artikel 8: Annuleren

1. Iedere annulering dient schriftelijk/per mail aan ItalieChalet kenbaar te worden gemaakt.

2. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

a) bij annulering meer dan 8 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 25% van het totale huurbedrag verschuldigd.

b) bij annulering vanaf 8 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is het totale huurbedrag verschuldigd.

3. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.

Artikel 9: Opzegging of wijziging door ItalieChalet

1. ItalieChalet kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:

a) In geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar e.d.

b) Wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van ItalieChalet aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

2. In beide gevallen zal ItalieChalet de huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod van accommodatie.

3. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal het storten van het factuurbedrag minus de aanbetaling plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van opzegging of wijziging zal niet door ItalieChalet worden vergoed.

Artikel 10: aansprakelijkheid

1. ItalieChalet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

a) diefstal, verlies of schade, van welk aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze woningen;

b) het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijk uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water- en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat werkzaamheden en bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning;

c) het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan ItalieChalet afhankelijk is, nalatig blijven;

d) kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen.

2. Voor wat betreft ongevallen in of om het huis kunnen ItalieChalet, de beheerder of de eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden.

3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.

4. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen de aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

Artikel 11: Klachten

1. Ondanks de inspanningen van ItalieChalet kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot het gehuurde. Teneinde uw mogelijke aanspraken op schadevergoeding of restitutie te behouden dient u ItalieChalet te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen.

2. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ItalieChalet. ItalieChalet zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen.

3. Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 4 weken na terugkomst in Nederland opnieuw schriftelijk/per email en gemotiveerd te worden ingediend bij ItalieChalet. Op alle geschillen met ItalieChalet is Nederlands recht van toepassing.